CRAN/E | R Packages from Chetan Pandey

Chetan Pandey

Author of 1 R package

Quick info

Chetan Pandey has worked on 1 package so far. In total, Chetan Pandey has worked with 147 other authors on those packages. This amount of teamwork is mind-blowing! A true legend.

Packages overview

mlpack

Package details

mlpack

'Rcpp' Integration for the 'mlpack' Library

Yashwant Singh Parihar , Ryan Curtin , Dirk Eddelbuettel , James Balamuta , Bill March , Dongryeol Lee , Nishant Mehta , Parikshit Ram , James Cline , Sterling Peet , Matthew Amidon , Neil Slagle , Ajinkya Kale , Vlad Grantcharov , Noah Kauffman , Rajendran Mohan , Trironk Kiatkungwanglai , Patrick Mason , Marcus Edel , Mudit Raj Gupta , Sumedh Ghaisas , Michael Fox , Siddharth Agrawal , Saheb Motiani , Yash Vadalia , Abhishek Laddha , Vahab Akbarzadeh , Andrew Wells , Zhihao Lou , Udit Saxena , Stephen Tu , Jaskaran Singh , Hritik Jain , Vladimir Glazachev , QiaoAn Chen , Janzen Brewer , Trung Dinh , Tham Ngap Wei , Grzegorz Krajewski , Joseph Mariadassou , Pavel Zhigulin , Andy Fang , Barak Pearlmutter , Ivari Horm , Dhawal Arora , Alexander Leinoff , Palash Ahuja , Yannis Mentekidis , Ranjan Mondal , Mikhail Lozhnikov , Marcos Pividori , Keon Kim , Nilay Jain , Peter Lehner , Anuraj Kanodia , Ivan Georgiev , Shikhar Bhardwaj , Yashu Seth , Mike Izbicki , Sudhanshu Ranjan , Piyush Jaiswal , Dinesh Raj , Vivek Pal , Prasanna Patil , Lakshya Agrawal , Praveen Ch , Kirill Mishchenko , Abhinav Moudgil , Thyrix Yang , Sagar B Hathwar , Nishanth Hegde , Parminder Singh , CodeAi , Franciszek Stokowacki , Samikshya Chand , N Rajiv Vaidyanathan , Kartik Nighania , Eugene Freyman , Manish Kumar , Haritha Sreedharan Nair , Sourabh Varshney , Projyal Dev , Nikhil Goel , Shikhar Jaiswal , B Kartheek Reddy , Atharva Khandait , Wenhao Huang , Roberto Hueso , Prabhat Sharma , Tan Jun An , Moksh Jain , Manthan-R-Sheth , Namrata Mukhija , Conrad Sanderson , Thanasis Mattas , Shashank Shekhar , Yasmine Dumouchel , German Lancioni , Arash Abghari , Ayush Chamoli , Tommi Laivamaa , Kim SangYeon , Niteya Shah , Toshal Agrawal , Dan Timson , Miguel Canteras , Bishwa Karki , Mehul Kumar Nirala , Heet Sankesara , Jeffin Sam , Vikas S Shetty , Khizir Siddiqui , Tejasvi Tomar , Jai Agarwal , Ziyang Jiang , Rohit Kartik , Aditya Viki , Kartik Dutt , Suryoday Basak , Sriram S K , Manoranjan Kumar Bharti , Saraansh Tandon , Gaurav Singh , Lakshya Ojha , Bisakh Mondal , Benson Muite , Sarthak Bhardwaj , Aakash Kaushik , Anush Kini , Nippun Sharma , Rishabh Garg , Sudhakar Brar , Alex Nguyen , Gaurav Ghati , Anmolpreet Singh , Anjishnu Mukherjee , Omar Shrit , Tru Hoang , Mark Fischinger , Muhammad Fawwaz Mayda , Roshan Nrusing Swain , Suvarsha Chennareddy , Shubham Agrawal , James Joseph Balamuta , Sri Madhan M , Zhuojin Liu , Richèl Bilderbeek , Chetan Pandey

Colleagues

Yashwant Singh Parihar
Ryan Curtin
Dirk Eddelbuettel
James Balamuta
Bill March
Dongryeol Lee
Nishant Mehta
Parikshit Ram
James Cline
Sterling Peet
Matthew Amidon
Neil Slagle
Ajinkya Kale
Vlad Grantcharov
Noah Kauffman
Rajendran Mohan
Trironk Kiatkungwanglai
Patrick Mason
Marcus Edel
Mudit Raj Gupta
Sumedh Ghaisas
Michael Fox
Siddharth Agrawal
Saheb Motiani
Yash Vadalia
Abhishek Laddha
Vahab Akbarzadeh
Andrew Wells
Zhihao Lou
Udit Saxena
Stephen Tu
Jaskaran Singh
Hritik Jain
Vladimir Glazachev
QiaoAn Chen
Janzen Brewer
Trung Dinh
Tham Ngap Wei
Grzegorz Krajewski
Joseph Mariadassou
Pavel Zhigulin
Andy Fang
Barak Pearlmutter
Ivari Horm
Dhawal Arora
Alexander Leinoff
Palash Ahuja
Yannis Mentekidis
Ranjan Mondal
Mikhail Lozhnikov
Marcos Pividori
Keon Kim
Nilay Jain
Peter Lehner
Anuraj Kanodia
Ivan Georgiev
Shikhar Bhardwaj
Yashu Seth
Mike Izbicki
Sudhanshu Ranjan
Piyush Jaiswal
Dinesh Raj
Vivek Pal
Prasanna Patil
Lakshya Agrawal
Praveen Ch
Kirill Mishchenko
Abhinav Moudgil
Thyrix Yang
Sagar B Hathwar
Nishanth Hegde
Parminder Singh
CodeAi
Franciszek Stokowacki
Samikshya Chand
N Rajiv Vaidyanathan
Kartik Nighania
Eugene Freyman
Manish Kumar
Haritha Sreedharan Nair
Sourabh Varshney
Projyal Dev
Nikhil Goel
Shikhar Jaiswal
B Kartheek Reddy
Atharva Khandait
Wenhao Huang
Roberto Hueso
Prabhat Sharma
Tan Jun An
Moksh Jain
Manthan-R-Sheth
Namrata Mukhija
Conrad Sanderson
Thanasis Mattas
Shashank Shekhar
Yasmine Dumouchel
German Lancioni
Arash Abghari
Ayush Chamoli
Tommi Laivamaa
Kim SangYeon
Niteya Shah
Toshal Agrawal
Dan Timson
Miguel Canteras
Bishwa Karki
Mehul Kumar Nirala
Heet Sankesara
Jeffin Sam
Vikas S Shetty
Khizir Siddiqui
Tejasvi Tomar
Jai Agarwal
Ziyang Jiang
Rohit Kartik
Aditya Viki
Kartik Dutt
Suryoday Basak
Sriram S K
Manoranjan Kumar Bharti
Saraansh Tandon
Gaurav Singh
Lakshya Ojha
Bisakh Mondal
Benson Muite
Sarthak Bhardwaj
Aakash Kaushik
Anush Kini
Nippun Sharma
Rishabh Garg
Sudhakar Brar
Alex Nguyen
Gaurav Ghati
Anmolpreet Singh
Anjishnu Mukherjee
Omar Shrit
Tru Hoang
Mark Fischinger
Muhammad Fawwaz Mayda
Roshan Nrusing Swain
Suvarsha Chennareddy
Shubham Agrawal
James Joseph Balamuta
Sri Madhan M
Zhuojin Liu
Richèl Bilderbeek